M09 Digital D2.2

 Exercici D2.2  

Projecte de disseny d'un sistema electrònic de comandament d'una sala de consultes

Dissenya l'electrònica, el firmware i l'app de mòbil per controlar una sala de consultes mèdiques amb les següents prestacions:

 • Encesa i apagada via app i automàtica de un punt de llum, H1 a GPIO0.
 • Encesa i apagada via app i automàtica de un punt de llum, H2 a GPIO2.
 • Encesa i apagada mitjançant pulsador físic S1 a GPIO12 i automàtica de un punt de llum, H3 a GPI13. L'app visualitzarà l'estat de H3.
 • Sensor de finestra oberta, F a GPIO14. A l'app sortirà un text indicant si està oberta o tancada.
 • Sensor de nivell de llum, LL a ADC0.
 • Sensor de temperatura DHT11 o DHT22, T a GPIO10 o bé sensor de temperatura DS18B20, T a GPIO10.
 • A l'app es graficarà els valors mesurats pels diferents sensors.
 • L'obertura d'una de les finestres enviarà una notificació a l'app i al correu electrònic.

Amb l'ajuda de node-red configura les següents característiques:

 • El punt de llum H1 s'encendrà automàticament a les 8:00 hores de cada matí de dilluns a divendres.
 • El punts de llum H1 i H2 s'apagarà automàticament a les 21:00 hores.

Fase 1. Introducció a Blynk, app mòbil

El següent pas és instal·lar l'app Blynk (per Android o iPhone) que ens permetrà comandar el hardware mitjançant el mòbil.

Com funciona blynk?, segons la seva web:

Blynk ha estat dissenyat per la IoT. Es pot controlar el hardware de forma remota, pot mostrar les dades de sensors, pot emmagatzemar dades, visualitzar i fer moltes altres coses interessants.

Hi ha tres components principals a la plataforma:

Blynk App - permet crear interfícies atractives utilitzant diversos widgets.

Servidor Blynk - responsable de les comunicacions entre el smartphone i el hardware. Podeu utilitzar el Cloud de Blynk o executar el server Blynk a nivell local. És de codi obert, podria gestionar fàcilment milers de dispositius i fins i tot pot ser executat en una Raspberry Pi.

Biblioteques Blynk - per a totes les plataformes de software més populars - permeten la comunicació amb el servidor i processar tots les ordres entrants i sortints.

Aquests vídeos ens mostren com és de fàcil blynk!!

Ara aquests vídeos ens mostren com instal·lar blynk i crear el primer projecte:

Fase 2. Firmware per controlar H1 i H2

Ara carreguem el següent firmware a la nodeMCU:

//fitxer: emed-nodeMCU-1.ino
//cpu: esp8266 nodeMCU
//data: 28.12.2019
//@rPrimTech Jaume Nogués

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "nom_ssid";
char pass[] = "password";

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(115200);

 //Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "elMeuServer.cat", 8080);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(167,86,87,117), 8080);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}

Dissenya l'app semblant a aquesta:

Comprova el funcionament.