M09 Digital

0. Instal·lació de l'Arduino IDE
 • Baixar el fitxer de l'IDE. Descomprimir-lo a /home/emed
 • Entrar a la carpeta arduino-1.8.10
 • Crear una carpeta nova anomenada portable
 • Obrir el terminal
 • Executar aquest comandament
sudo usermod -a -G dialout $USER
 • Reiniciar la sessió o l'ordinador
1. Comprovar el funcionament de l'IDE
 • Anar a la carpeta /home/emed/arduino-1.8.10 
 • Executar amb doble click el fitxer arduino
 • Escriure el següent programa i seguir les instruccions del professor

 

--

--

Pràctica 1-DIG (Setmn 5-6-7). Primers programes (sketchs) amb Arduino

Depurar i documentar els següents programes.

 • Realitzar un programa que intermiti totes les sortides alhora amb una cadència d'un segon.
 • Realitzar un programa que funcioni com l'anterior utilitzant funcions creades ad hoc.
 • Modificar el programa anterior perquè la intermitència sigui asimètrica (TON=1s, TOFF=0,5s) .
 • Realitzar un programa per encendre les sortides amb aquesta seqüencia:
  • X 0 0 0 (2 segons)
  • 0 X 0 0 (1 segon)
  • 0 0 X 0 (0,5 segons)
  • 0 0 0 X (0'25 segons)
  • 0 0 0 0 (1,5 segons)

 

--

--

 •  Realitzar un programa que resolgui les següents funcions lògiques:
  • Q3 = I2 · I8 · IA1 · IA2
  • Q7 = I2 + I8 + IA1 + IA2
  • Q9 = (I2 · I8) + (IA1 + IA2)
  • QA3 = !(I2 · I8) + !IA1 + !IA2

Envia tots els programes documentats amb comentaris al professor.

 

Pràctica 2-DIG (Setmn 10). Serial, entrades analògiques i LDR's
 • Fes un programa que cada segon mesuri el valor de l'entrada analògica A0 i el visualitzi pel port sèrie.
 • Fes un altre programa que activi les sortides de la següent manera:

Q3 si A0 val entre 0 i 250

Q7 si A0 val entre 250 i 500

QA3 si A0 val entre 500 i 750

Q9 si A0 val entre 750 i 1023

 • Investiga perquè el valor màxim és de 1023
 • Descriu que és  un convertidor analògic/digital 
 • Afegeix una LDR i dissenya un interruptor crepuscular.